فضای داخلی
فضای مناسب برای سرنشینان با بکارگیری از آخرین استانداردهای روز دنیا در تولید SUV.
  • تعویض دنده و کنترل سیستم صوتی از روی غربیلک فرمان
  • تنظیم برقی صندلی راننده در 8 جهت و سرنشین جلو در 4 جهت
  • گرمکن صندلیها
  • خوابانیدن صندلی های عقب جهت ایجاد فضای مناسب
  • دسته تنظیم کننده سرعت برف پاکن و سیستم ثبت کننده اتوماتیک سرعت
  • قرارگیری کلیدهایی با کاربرد مشابه در کنار هم، جهت دسترسی آسان