ظاهری مدرن با آرایشی متفاوت در چیدمان
  • تعویض دنده و کنترل سیستم صوتی از روی غربیلک فرمان.
  • دارای سه حافظه جهت شخصی سازی صندلی راننده و آیینه های جانبی.
  • تنظیم برقی صندلی راننده در هشت جهت و سرنشین جلو در چهار جهت.
  • قرارگیری کلیدهایی با کاربرد مشابه در کنار هم، جهت دسترسی آسان.
  • خوابیدن صندلی های عقب جهت ایجاد فضای مناسب بار.
  • دسته تنظیم کننده سرعت برف پاکن و سیستم تثبیت کننده اتوماتیک سرعت.